EPDK LİSANS VE ÖNLİSANS İŞLEMLERİ

  • EPDK LİSANS VE ÖNLİSANS İŞLEMLERİ

EPDK LİSANS VE ÖNLİSANS İŞLEMLERİ

GES Lisanslı ve Lisanssız Üretim Faaliyetleri; 

Güneş Enerji Santrallerinde 1 MW üzerinde elektrik üretimi yapılması planlanmakta ise EPDK’dan “GES Üretim Lisansı” alınması gerekmektedir. Ancak 1 MW altında GES ile elektrik üretilmesi planlanmakta ise lisans almadan ve şirket kurmadan üretim yapılabileceği yasa ile düzenlenmiştir.

 

GES Lisanslı Üretim Faaliyeti; 

GES yatırımcısı 1 MW üzerindeki elektrik üretimi için Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir anonim şirket veya limited şirket kurmak ve güneş ölçüm istasyonu ve ölçüm sonuç raporu, üretim tesisi bilgi formu, termin programı, tek hat şeması, 1/25000 Harita, proje arazisine ilişkin mülkiyet bilgisi ve kullanım hakkını kanıtlayan belgeler ve diğer belgeler ile Ön Lisans başvurusunu gerçekleştirir. Bu başvuru ilan edilerek farklı yatırımcılarında aynı proje alanına yönelik ön lisans başvuruları alınarak EPDK tarafından ön incelemesi gerçekleştirilir. EPDK tarafından ön incelemesi uygun görülen başvurucular ve işlem dosyaları ile ilgili YEGM Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu hazırlar. Ardından TEİAŞ yarışma gerçekleştirmek sureti ile en uygun koşulları sağlayan yatırımcı adayını tespiti ile EPDK tarafından Ön Lisans verilir. Ön lisans süresi içerisinde yatırımcı gerekli tesisin kurulmasına yönelik idari izinleri temini ve kurulacak tesisi imar planlarına işlemek suretiyle EPDK tarafından kendisine lisans verilir. Son aşama olarak tesis ticari işletme olarak lisans süresince faaliyetlerine devam eder. Biz Nimbus Enerji olarak ulusal ve uluslararası 1 MW ve üzeri 100’ün üzerinde projeyi faaliyeti geçirdik.

GES Lisanssız Üretim Faaliyeti; 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler” başlıklı 14. maddesinde, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

6446 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin “Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında, “…güneş enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir.” düzenlemesi yer almıştır.

3154 sayılı Kanun ve Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin verdiği yetki uyarınca tesis edilen 26/07/2016 tarih ve 19973 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işlemi ile; elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve tutanak onay işlemleri hususunda kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin “Yetkilendirilme Tablosu” yürürlüğe konulmuş, bu tabloya göre lisanssız üretim tesisi olan GES’ler için Türkiye Elektrik ve Dağıtım Anonim Şirketi [TEDAŞ] yetkilendirilmiştir.

Lisansız GES kurulması için elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılarak Çağrı Mektubunun alınması gerekmektedir. Ardından TEDAŞ tarafından proje onay süreci ikmal edilerek EDAŞ ile Bağlantı anlaşması imzalanır. Son aşamada ise kurulumu gerçekleşen Güneş Enerji Santralinin geçici kabulü TEDAŞ tarafından yapılarak ilgili EDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşması yapılır. Bu anlaşma neticesinde lisanssız Güneş Enerji Santralinde üretilen elektrik enerjisi satışı faaliyetleri başlamış olur.

Nimbus Enerji olarak gerek lisanslı ve gerekse de lisansız Güneş Enerji Santrali [GES] kurmak ya da devralmak isteyen yatırımcılara;

  • GES/Enerji Projelerine ilişkin yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirket kuruluşları için ana sözleşme hazırlanması ve tescil işlemlerinin yapılması,
  • GES/Enerji şirketlerinin devralınmasında yasal bürokratik sürecin yürütülmesi ile hisse devir ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve pay devrinin tescil ve sonuçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • GES/Enerji Projelerinde Nimbus Enerji avukatlarımızla ve danışman ekibimizle doğacak her türlü aksaklığı minimuma indirerek en hızlı sürede sürecinizi kontrol etmeyi temenni eder.